ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


                      1.  Обследване за енергийна ефективност:

-      Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за

       осигуряване на микроклимата;

-      Изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за

       намаляване на разхода на енергия;

-      Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

-      Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

-      Оценка на спестените емисии въглеводороден диоксид (СО2) в резултат на прилагането 

       на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

2.  Сертифициране (въз основа на обследването):

-      Изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата;

-      Изработване на Сертификат за енергийните характеристики на сградата;

-      Изработване на Сертификат с Категория А и В, даващ възможност за освобождаване  

       от Данък Недвижимо Имущество (данък сгради) за срок от 3 до 10 години;

-      Изработване на Енергиен паспорт, част от Техническия паспорт на сградата.

      3.  Изработване на проект по част: Енергийна Ефективност

      4.  Изработване на Оценка на проекта за енергийна ефективност

 Всички дейности за Енергийна Ефективност се извършват съгласно:

1.    Закон за Енергийната ефективност / ЗЕЕ;

2.    Закон за Устройство на Територията / ЗУТ;

3.    Наредба № 7 за Енергийна ефективност, Топлосъхранение и Икономия на енергия в

     сгради;

4.    Наредба № 5 за Техническите Паспорти на Строежите;

5.    Наредба № РД-16-1057 за ... Обследване за Енергийна Ефективност и Сертифициране на

     Сградите;

6.    Наредба № РД-16-1058 за ... Енергийните Характеристики на Сградите;

7.    Наредба № РД- 16- 932 за ... Енергийната Ефективност на Водограйните Котли и

     Климатичните Инсталации;

8.    Директива 2010/ 31 / ЕС относно Енергийните Характеристики на Сградите;

9.    Директива 2010 / 30 / ЕС относно Посочването на Консумацията на Енергия ... в

     Стандартна Информация за Продуктите.

 

Български English

НАЧАЛО

ПРОЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО

РЕАЛИЗАЦИИ

ЗА НАС

ПАРТНЬОРИ / КЛИЕНТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ /СУПЕРВИЗИЯ/

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

1164 София, кв. Лозенец
ул. "Милин камък" № 25, ет.1
тел. 02/ 963 00 25

тел./факс 02/ 866 39 57
GSM: +359 885 51 03 86
E-mail:
archconproject@abv.bg
archconproject@mail.bg
v.rakadjieva@archconproject.bg